Asset management

Wat is assetmanagement?

Een waterbedrijf, waterschap of gemeente heeft een maatschappelijke taak zoals:

·     Het leveren van drinkwater en ander water

·     Het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater

·     Het zorgen voor droge voeten en veiligheid

·     Het verbeteren van de waterkwaliteit

Om deze taken te vervullen zetten de organisaties bedrijfsmiddelen in waaronder winputten, zuiveringsinstallaties, rioolleidingen, gemalen, transportleidingen en dijken. Deze bedrijfsmiddelen maken op hun beurt weer onderdeel uit van grotere infrastructuursystemen (assetsystemen). Een bemalingsgebied, distributiegebied of een zuiveringskring zijn voorbeelden van infrastructuursystemen.

Kort gezegd gaat het er bij assetmanagement om, dat organisaties zowel de infrastructuursystemen als de afzonderlijke bedrijfsmiddelen goed managen. De eerste stap is om het infrastructuursysteem zo goed mogelijk in te richten zodat het systeem door de jaren heen maximaal bijdraagt aan de strategische bedrijfsdoelen en dus de klantvraag. Vervolgens zullen de individuele bedrijfsmiddelen in dat systeem zo goed mogelijk geëxploiteerd moeten worden. Dit betekent dat de bedrijfsmiddelen de vereiste prestatie leveren en de kosten over de levensduur van de bedrijfsmiddelen zo laag mogelijk zijn.

Er kunnen 3 niveaus worden onderscheiden, die samen invulling geven aan assetmanagement:

1. Strategisch niveau

De asseteigenaar:

  • stelt kaders op die zijn afgeleid van een visie, missie en strategische doelen.
  •  geeft richting aan en motiveert het bestaansrecht van een onderneming.
  • stelt de centrale vraag "Wie zijn wij? "
  • voert de risicoanalyses uit ten aanzien van markt, vraag-, en maatschappijontwikkeling.

2. Tactisch niveau

De assetmanager:

  • vertaalt strategische doelen naar tactische doelen en kritische prestatie-indicatoren voor het assetsysteem.
  •  bepaalt wat er gedaan moet worden. Dit resulteert in een beleidsplan voor de inrichting en ontwikkeling van het assetsysteem voor de middellange termijn. Op basis van integrale risicoanalyses, business cases en levensduurkostenberekeningen stelt de assetmanager in nauwe samenspraak met de onderhoudsmanager de exploitatie- en investeringsbegroting op.

3. Operationeel niveau

De dienstverlener (onderhoud, beheer & bedrijfsvoering):

·         bepaalt hoe het werk gedaan moet worden en zorgt ervoor dat het werk zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.

·         stelt tactische doelen vertaalt naar operationele doelen

·         past risicoanalyses toe op bedrijfsmiddelen en bepaalt op basis hiervan bedrijfsvoeringprogramma's en onderhoudstypes en -frequenties .

·         gewapend met een goed begrip van het gedrag van bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoeringprocessen ondersteunt de dienstverlener de assetmanager bij het maken van de juiste beslissingen ten aanzien van de exploitatie- en investeringsbegroting.

 

Scroll to top